خیلی ها می پرسند : چگونه مهماندار شویم ؟

ﺷهریور، ﻓﺼﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسھﺎی ﻣهمانداری

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ھﻢ ازآن دﺳﺘﻪ از ﺟﻮاﻧﺎنی ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻐﻞھﺎی ھﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖﻣﯿﺰﻧﺸﯿﻨﯽ، ﺧﺎرج از ﺣﻮﺻﻠﻪ آﻧﮫﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻐﻞھﺎیﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮی ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﺷﻐﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزھﺎ افراد زﯾﺎدی ﻣﺠﺬوب آن ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﮫﻤﺎﻧﺪاری ھﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ در ﺑﯿﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن و ﺟﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ﺟﻮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﮔﺬرﺗﺎن ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎهھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﺪه ای از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪ، وزن و ﻟﺒﺎسھﺎی ﯾﮑﺴﺎن و ﯾﮏﺷﮑﻞ در ﻣﮑﺎنھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﻨﺎرﺗﺎن رد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﯿﮏﭘﻮش و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻨﺸﺎن ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻓﺮاد ارﺗﺶ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﺎن ﻣﮫﻤﺎﻧﺪاران ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽھﺎ آروزی داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻟﻮﮐﺲ آﻧﮫﺎ را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻨﺪ.


ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ھﻤﺎ


ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ در اﯾﺮان ﺑﻪ ۶٠ ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ. در ﺳﺎل ١٩۴۶ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاری ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮان ( اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن) ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﭼﻮن ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ و ﻣﮫﻤﺎﻧﺪاری آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﺪاری اﺣﺘﺮام و ارزﺷﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﺑﻮد ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﺎورد. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در طﻮل ﺳﺎلھﺎی ١٩۶٢ ﺗﺎ ١٩٧٩ ارج و ارزش ﮐﺎر ﻣﮫﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺴﺎر ﺧﺎدﻣﯽ، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ھﻤﺎ آﻧﮫﺎ را ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ھﻤﺎ ﺧﻮاﻧﺪ.


ﺷﻐﻞ ﺗﻨﻮع طﻠﺒﺎن


ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺧﺎرج از ﺟﻮ زﻣﯿﻦ، ﻣﮫﻤﺎﻧﺪار ﺷﺪن ﺟﺬاﺑﯿﺖھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ دارد ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﮫﺎ ﺑﻪﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺷﻐﻞ از ﺑﯿﻦ ھﺰاران ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد. ﺗﻨﻮع، اﻧﮕﯿﺰه ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﮫﻤﺎﻧﺪار ﺷﺪن. ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖھﺎی اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺳﻔﺮ اﺳﺖ. ﻣﮫﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺟﮫﺎﻧﮕﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و در طﻮل ﺳﻔﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ھﺰﯾﻨﻪای ﺑﺎ آداب و ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺷﮫﺮ ﻣﻘﺼﺪآﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻗﺎﻣﺖ.


درﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه


ﯾﮏ ﻣﮫﻤﺎﻧﺪار ، ﻧﮕﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎرت ﻣﺘﺮو ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﻏﺼﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ را ھﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺳﺎﯾﺶ ﻣﮫﻤﺎﻧﺪار، اﯾﺮﻻﯾﻦھﺎ ﻣﻮظﻔﻨﺪ در ھﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ آﻧﮫﺎ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮسھﺎ و ﻣﯿﻨﯽﺑﻮسھﺎی ﺳﺮوﯾﺲ ادارات ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی ﺷﯿﮏ ﺧﺎرﺟﯽ آن ھﻢ از ﻧﻮع ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ.


ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﮏﭘﻮﺷﺎن


ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺟﺰﺋﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻐﻞھﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺷﻐﻞ ﻣﮫﻤﺎﻧﺪاری، ﻟﺒﺎس ﯾک ﻣﮫﻤﺎﻧﺪار ﻣﻌﺮف آن ﺷﺮﮐﺖ ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﮓ و طﺮاﺣﯽ آن از اھﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری را ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺮﻻﯾﻦھﺎ ﮐﻪ ﺷﮫﺮت ﺟﮫﺎﻧﯽ دارﻧﺪ از طﺮاﺣﺎن ﻣﻌﺮوف دﻧﯿﺎ ﺑﺮای طﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎسھﺎی ﻣﮫﻤﺎﻧﺪران ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻟﺒﺎس ﻣﮫﻤﺎﻧﺪار و رﻧﮓ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ آراﻣﺶ ﺑﺒﺨﺸﺪ..


دردﺳﺮھﺎی اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻟﻮﮐﺲ


ﻣﮫﻤﺎﻧﺪاری ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﺟﻨﺒﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ی ﻓﻨﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ھﻮاﻧﻮردی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﮫﻢ اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻣﮫﻤﺎﻧﺪاران ﺷﻐﻠﯽ ﭼﻨﺪوﺟﮫﯽ دارﻧﺪ.


راهھﺎی ورود ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ


ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﺪاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از طﺮﻖ مختلف ، دوره ھﺎی ﻣﮫﻤﺎﻧﺪاری را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﮫﻤﺎﻧﺪاران ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ. یکی از راهها اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی وارد اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .

( برگرفته از صفحه ی تعطیلات نو )

ارسال نظر


 

برای عوض کردن عکس در قسمت کامت ها در این سایت ثبت نام کنید Gravatar