خیلی ها می پرسند ؟ چگونه می توانیم آژانس خدمات مسافرتی تاسیس کنیم ؟

به دو شکل پاسخ را یافته و در اختیار دوستان قرار می دهیم


آيين نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفتر هاي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي -


خدمات مسافرتي به دو نوع تقسيم مي شود :الف ـ تنظيم برنامه مسافرتهاي هوايي به طور مستقيم يا غير مستقيم‌به‌منظور فروش بليت مسافرتهاي هوايي ، ذخيره جا ، با رعايت قوانين و مقرارت و دستورالعمل هاي سازمان .


ب ) انجام خدمات لازم در زمينه ايرانگردي و جهانگردي ، تنظيم مسافرت گروهها و گشتهاي داخلي و خارجي با وسايل زميني ، دريايي ، هوايي و به طور كلي هر گونه فعاليت و خدمات ايرانگردي و جهانگردي با رعايت قوانين و مقرارت و دستورالعملهاي وزارت .


الف ) هر شخص حقيقي و حقوقي ، در صورتي كه بخواهد فقط به انجام خدمات مسافرت هوايي مندرج در بند (الف) ماده (2) اقدام نمايد ، بايد با رعايت قانون هواپيمايي كشور ـ مصوب 1328 با اصلاح بعدي ـ و مفاد اين آيين نامه ، پروانه لازم را براي اشتغال از سازمان تحصيل نمايد . ب ) هر شخص حقيقي يا حقوقي در صورتي كه بخواهد فقط به انجام خدمات ايرانگردي و جهانگردي موضوع بند (ب) ماده (2) اين آيين نامه اقدام نمايد ، بايد با رعايت قانون « اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي » ـ مصوب 1365 ـ و مفاد اين آيين نامه ، پروانه لازم را براي اشتغال از وزارت تحصيل نمايد .

شرايط عمومي داوطلبان پروانه تاسيس دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي : الف ) تابعيت ايراني .ب) متدين به دين مبين اسلام يا ساير اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .پ ) داشتن اهليت قانوني ، مشهور نبودن به فساد و نداشتن پيشينه محكوميت كيفري كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد و عدم اعتياد به مواد مخدر . ت ) دارا بودن حداقل گواهي كارشناسي .ث ) انجام خدمت نظام وظيفه يا معافيت دايم .

ج ) نداشتن مشاغل يا عضويت در سازمانهايي كه طبق مقررات مربوط موجب تحكيم مباني رژيم گذشته بوده يا ضديت با جمهوري اسلامي ايران تلقي شود . همچنين نداشتن هر گونه پيشينه همكاري با ساواك منحله و گروههاي ملحد ، محارب و غير قانوني . چ ) ارائه محل مناسب براي دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي كه بتواند در آن به گونه اي شايسته ، فعاليت خود را انجام دهد . مكان ياد شده بايد از نظر موقعيت محل ، مساحت و وسايل كار به تشخيص كميته فني ، مناسب با فعاليتي كه دارنده پروانه بر عهده دارد باشد . ح ) تسليم تضمين قابل قبول از قبيل ضمانت نامه بانكي ـ به مبلغ پنجاه ميليون ( 50.000.000) ريال كه هر سال نيز قابل تمديد باشد ـ در وجه سازمان به منظور حسن انجام كار و تضمين تعهدهاي دارنده پروانه ، مبلغ تضمين به تشخيص كميته فني هر سه سال يكبار با توجه به شاخص قيمتهاي كالاها و خدمات كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي گردد ، تغيير مي يابد و تعيين مي شود .

تبصره 1- :

ايثارگران براي تأسيس دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي ، در صورت دارا بودن شرايط مندرج در اين آيين نامه ، حق تقدم دارند .

تبصره 2- :

داوطلبان بومي براي تأسيس دفترهاي خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي در شهرستانها با شرايط مساوي در اولويت قرار دارند .

تبصره 3- :

اشخاص حقوقي داوطلب تأسيس دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي بايد داراي شرايط زير باشند :

الف ـ تمام سهام شركت با نام و متعلق به اتباع ايراني باشد . ب ـ اقامتگاه قانوني شركت در ايران باشد .

ماده 4- :

تضمين ياد شده در ماده (3) فقط براي پرداخت ديون مورد اختلاف مربوط به شغل دارنده پروانه دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي به تشخيص كميته فني قابل استفاده مي باشد . در صورتي كه تمام يا قسمتي از تضمين مورد استفاده قرار گيرد ، كميته فني مراتب را به وسيله نامه سفارشي به دارنده پروانه اطلاع خواهد داد . دارنده‌پروانه مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت نامه سفارشي ، تضمين را با اضافه كردن ده درصد ( 10%) مبلغ استفاده شده ، تأمين و تكميل كند .

ماده 5- :

اصلاحيه مصوب 19/4/1373 – در صورتي كه درخواست كننده پروانه شخص حقيقي باشد بايد دست كم يك نفر را حسب نوع فعاليت به عنوان مدير فني و چنانچه شخص حقوقي باشد ، بايد علاوه بر مدير فني يك نفر را به عنوان مدير عامل دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي ، حسب مورد به سازمان معرفي نمايد .

شرايط مدير عامل و مدير فني به شرح زير مي باشد : تبصره 1- مدير عامل و مدير فني علاوه بر شرايط عمومي بايد داراي شرايط اختصاصي : 1- داراي 25 سال سن بوده2-آشنايي كامل به يكي از زبانهاي خارجي ( ترجيحاً انگليسي ) داشته . 3- حداقل 5 سال سابقه كار مفيد در امور مربوط به ترابري هوايي و جهانگردي و يا گواهينامه فارغ التحصيلي از آموزشگاهها و مدارس حرفه اي خدمات مرتبط با موضوع را داشته باشند . چنانچه فرد متقاضي خود مديريت دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي باشد داشتن شرايط مذكور الزامي است .

تشخيص و تحقق شرايط مندرج در تبصره (1) اين ماده به عهده كميته فني است .

تبصره 2- :

 جانبازان بيش از 50 درصد جانبازي ، آزادگان ( داراي حداقل 2 سال اسارت ) رزمندگاني كه بيش از 2 سال داوطلبانه در جبهه هاي حق عليه باطل حضور داشته اند و بستگان درجه يك شهدا و مفقودين جنگ تحميلي ( پدر ـ مادر ـ همسر ـ فرزندان ) به شرط گذراندن دوره هاي آموزشي سه گانه ( مقدماتي ـ متوسطه ـ عالي ) از شرط كار مفيد مندرج در تبصره (1) ماده فوق الذكر معاف بوده و مي توانند خود را به عنوان مدير عامل يا مدير فني حسب مورد به سازمان معرفي نمايند .

تبصره 3- :

4 ـ  در شهرستانهاي درجه (3 و 4 و 5  ) مدير عامل و مدير فني به شرط گذراندن دوره هاي آموزشي فروش بليت ( مقدماتي ـ ‌متوسطه ـ عالي ) از شرط كار مفيد مندرج در تبصره (1) ماده مذكور معاف مي باشند .

تبصره 5-

اعضاي هيأت مديره و همچنين صاحبان سهام در مواردي كه متقاضي ، شخصيت حقوقي باشد به شرط داشتن تبصره هاي ( 1) و (3 ) اين ماده مي توانند به عنوان مدير عامل يا مدير فني دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي تعيين شوند اما در هر حال يك نفر به دليل اينكه داراي خدمت تمام وقت باشد نمي تواند مديريت عامل يا مديريت فني بيش از يك دفتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي را همزمان عهده دار باشد .

ماده 6 :

اصلاحيه مصوب 19/4/1373 ـ هر يك از مديران دفاتر مسافرت هوايي و جهانگردي ( مدير عامل و مدير فني ) كه تمام يا هر يك از شرايط مندرج در ماده (5) و تبصره هاي (1) و (3) و (4) ماده (5) را به تشخيص كميته فني از دست بدهد بعد از يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطار كتبي سازمان حسب مورد شخص ديگري كه طبق مقررات اين آئين نامه صلاحيت دارد به جاي او معرفي نشود فعاليتهاي دفاتر مذكور به حالت تعليق در مي آيد و چنانچه طي 3 ماه از تاريخ تعليق تشخص واجد شرايط تعيين نگردد پروانه صادر شده لغو خواهد شد .

ماده7 :

 در صورتي كه هر يك از مديران دفترهاي خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي فوت يا تغيير نمايد يا محجور شود يا چنانچه محكوميت مؤثر كيفري كه مستلزم محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي است پيدا كند ، دارنده پروانه بايد ظرف ده روز ، مورد را به صورت كتبي به سازمان اعلام نموده و ظرف سه ماه از تاريخ فوت يا تغيير يا حجر يا محكوميت مؤثر شخص ديگري را كه داراي شرايط مقرر در اين آيين نامه باشد ، به جاي مدير سابق تعيين و به سازمان معرفي نمايد .

ماده 8 : 

كميته فني هر ماه يك بار براي رسيدگي به موارد مرتبط با بندهاي (الف ) و (ب ) ماده (2) اين آيين نامه در سازمان و براي رسيدگي به موارد مرتبط با بند (پ) ماده (2) اين آيين نامه در وزارت ، تشكيل مي گردد و در صورت لزوم بنا به تشخيص و درخواست كتبي هر يك از اعضاء ، جلسه هاي فوق العاده تشكيل خواهد شد .

تبصره1ـ

مذاكره ها ، تصميمها و صورت جلسه هاي كميته فني محرمانه بوده و در دفتري كه به همين منظور تشكيل مي شود ، ثبت و اراي صادر شده حسب مورد از طريق سازمان يا وزارت به ذينفع و سازمانهاي ذيربط ابلاغ مي شود .

تبصره2ـ 

در مورد بند (الف) ماده (2) بند ( ب )ماده (3) نظر موافق وزارت بايد تحصيل گردد. اداره جلسه هاي بندهاي (الف) و (پ) حسب مورد با سازمان وبند (ب) با وزارت مي باشد .

ماده 9 :

كميته فني با حضور اعضا تشكيل مي شود و تصميمهاي كميته فني هنگامي معتبر است كه دست كم دو نفر از اعضاي كميته رأي موافق داده باشند .

تبصره 1ـ 

همه آراي كميته فني ، قطي و لازم الاجرا است . فقط چنانچه در مورد لغو پروانه رأي صادر شود و رأي صادر شده ، مورد اعتراض دفتر مربوط باشد ، دفتر ياد شده مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كتبي رأي، درخواست تجديد نظر كند .

تبصره2ـ 

بر حسب مورد و به تشخيص كميته فني از مدير عامل يا مديرفني يا هر دو و كارشناسان صلاحيت دار جهت اداي توضيح ، بدون داشتن حق رأي دعوت به عمل مي آيد .

تبصره3ـ 

تعليق يا لغو پروانه دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي از طريق درج در روزنامه هاي كثير الانتشار به آگاهي عموم خواهد رسيد .

ماده10 : 

دفتر خدمات مسافرت هوايي يا جهانگردي در موارد تعليق يا لغو پروانه از تاريخ ابلاغ كتبي رأي ، موظف به اجراي آن مي باشد.

 منبع: http://touristy.blogfa.com

شرايط متقاضيان تأسيس دفاتر مسافرتي

مدارک و شرايط لازم جهت متقاضيان تاسيس دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي بند «ب» اعلام شد.
مدارک و شرايط لازم جهت متقاضيان تاسيس دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي بند «ب» در نه بند از طرف مديريت نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتي و تورها اعلام شد.
مجوز بند «ب» براي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن شرايط زير صادر مي شود: 
دارا بودن حداقل 25 سال سن، عدم اشتغال به کار در مشاغل دولتي و خصوصي و عدم اشتغال به تحصيل، عدم سوءپيشينه و عدم اعتياد به مواد مخدر، دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي، دارا بودن کارت پايان خدمات براي آقايان.
شش بند ديگر اين شرايط نيز عبارتند از: ارائه گواهي سه سال سابقه کار مرتبط از يکي از دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي، معرفي فردي به عنوان «مديريت فني» دفتر که مدير فني بايد مسلط به يکي از زبان هاي خارجي «ترجيحا انگليسي» و داراي مدرک فارغ التحصيلي از مديريت آموزش ايرانگردي و جهانگردي باشد، معرفي مکاني به مساحت حداقل 40 متر مربع فضاي مفيد در طبقه همکف، اول يا دوم در خيابانهاي اصلي و داراي سنخيت با فعاليت گردشگري، مکان معرفي شده بايد داراي گواهي تاييد کاربري «اداري يا تجاري» از شهرداري محل باشد، براي مکانهاي استيجاري ارائه قولنامه محضري و پايان کار ساختماني الزامي است و بند آخر، سپردن مبلغ پنجاه ميليون ريال تضمين معتبر به سازمان ايرانگردي و جهانگردي است.

ضوابط و شرايط جديد
از موارد قابل توجه براي متقاضيان اين است که براي راهنمايان گردشگري داراي مجوز فعاليت از سازمان ايرانگردي و جهانگردي مجوز بند «ب» صادر نخواهد شد مگر با تحويل کارت و اعلام انصراف کتبي از راهنمايي تور.
براي شرکتهاي چند منظوره نيز مجوز فعاليت بند «ب» صادر نخواهد شد. شرکتهايي مي توانند تقاضاي مجوز کنند که اختصاصا فعاليت آنان در اساسنامه شرکت، فعاليت گردشگري درج شده باشد. اين شرکتها قبل از ثبت در اداره ثبت شرکتها بايد جهت تعيين «نام» به مديريت نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتي و تورها در تهران مراجعه کنند.
مدير عامل شرکت به عنوان متقاضي بند «ب» بايد کليه شرايط فوق الذکر را دشاته و در زمان مقرر جهت تکميل پرونده، مدارک لازم را ارائه کند.
شرايط صدور مجوز براي کليه شهروندان يکسان است و ايثارگران انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، داوطلبان بومي، فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط با جهانگردي در سطح کارشناسي از دانشگاههاي کشور، با دارا بودن کليه شرايط مذکور از نظر اعطاي مجوز دفتر در اولويت هستند. همچنين از ابتداي تشکيل پرونده تا صدور مجوز فعاليت حدود 3 ماه وقت لازم است.

فهیمه On 05 Feb 2018
سلام من مجوز دفاتر خدمات مسافرتی بند ب دارم با تجربه در کلیه زمینه های مرتبط..16سال دفتر در خال کم کاریست .به دنبال شریک مالی و کاری میگردم. برای فعالیت مجدد...ترجیحا نیروی جوان و فعال شما میتوانید کمکی کنید؟
 
albaker On 21 Nov 2017
روز خوبی برای مردم عربستان سعودی است تکراری که من به عنوان یک وام برای خرید یک خانه از یک شرکت بازرگانی واقعی و اصلی که شرکت وام آلبکر را نامزد کرده ام. من امروز بسیار خوشحالم و خدا از شر شرکت جی اس ام لوئیس سربلند بیرون می آید. ، اسم من عبدالله هستم از شهر ریاض من پنج ماه است که برای…
 
Elena On 09 Nov 2017
آیا شما در هر گونه مشکلی مالی هستید؟ آیا به وام نیاز دارید؟ elenanino0007@gmail.com
 
raymond million On 09 Nov 2017
میلیون ریال | سلام، آیا به دنبال یک سرمایه گذار قانونی و اعتماد هستید؟ آیا به وام نیاز دارید؟ آیا به کمک فوری مالی نیاز دارید؟ آیا برای پرداخت بدهی های خود نیازمند وام اضطراری هستید یا نیاز به وام های سرمایه ای برای بهبود کسب و کار خود دارید؟ ما انواع وام ها را با نرخ بهره 2٪ به افراد،…
 
HENRIETTA FERNANDO On 04 Nov 2017
سلام، این برای اطلاع عموم مردم است که خانم هنریتا فرناندو، قرض دهنده وام خصوصی، یک فرصت مالی برای هر کسی که نیازمند کمک مالی است، افتتاح کرده است. ما وام با نرخ بهره 2٪ برای افراد، شرکت ها و شرکت ها را تحت شرایط و شرایط روشن و قابل درک قرار می دهیم. امروز از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید:…
 
HENRIETTA FERNANDO On 04 Nov 2017
سلام، این برای اطلاع عموم مردم است که خانم هنریتا فرناندو، قرض دهنده وام خصوصی، یک فرصت مالی برای هر کسی که نیازمند کمک مالی است، افتتاح کرده است. ما وام با نرخ بهره 2٪ برای افراد، شرکت ها و شرکت ها را تحت شرایط و شرایط روشن و قابل درک قرار می دهیم. امروز از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید:…
 
HENRIETTA FERNANDO On 04 Nov 2017
سلام، این برای اطلاع عموم مردم است که خانم هنریتا فرناندو، قرض دهنده وام خصوصی، یک فرصت مالی برای هر کسی که نیازمند کمک مالی است، افتتاح کرده است. ما وام با نرخ بهره 2٪ برای افراد، شرکت ها و شرکت ها را تحت شرایط و شرایط روشن و قابل درک قرار می دهیم. امروز از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید:…
 
HENRIETTA FERNANDO On 04 Nov 2017
سلام، این برای اطلاع عموم مردم است که خانم هنریتا فرناندو، قرض دهنده وام خصوصی، یک فرصت مالی برای هر کسی که نیازمند کمک مالی است، افتتاح کرده است. ما وام با نرخ بهره 2٪ برای افراد، شرکت ها و شرکت ها را تحت شرایط و شرایط روشن و قابل درک قرار می دهیم. امروز از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید:…
 
ANDY COLE On 24 Oct 2017
سلام آیا نیاز به وام فوری برای پاسخگویی به نیازهای مالی خود دارید؟ ما وام های 2000 تا 50،000،000.00 را ارائه می دهیم، ما قابل اعتماد، قدرتمند، سریع و پویا هستیم، اعتبار را بررسی نمی کنیم و در این دوره تضمین 100٪ وام های خارجی را ارائه می دهیم. ما همچنین کل ارز را با نرخ بهره 3٪ در تمام وام…
 
یا به وام نیاز دارید؟ اگر بله به ما ایمیل (dakany.endre@gmail.com) On 09 Oct 2017
آیا می خواهید پول قرض کنید؟ اگر بله امروز با ایمیل ما تماس بگیرید (dakany.endre(a)gmail.com) پیشنهاد وام فوری
 
یا به وام نیاز دارید؟ اگر بله به ما ایمیل (dakany.endre@gmail.com) On 08 Oct 2017
آیا می خواهید پول قرض کنید؟ اگر بله امروز با ایمیل ما تماس بگیرید (dakany.endre(a)gmail.com) پیشنهاد وام فوری
 
leonardo dora On 03 Oct 2017
خوش آمدید به LEONARDO DORA FINANCE یک شرکت وام که ثبت نام کرده و وام هایی برای کمک به زندگی فراهم می کند. برای پرداخت بدهی خود به صورت وام نیاز دارید یا به وام برای کسب و کارتان نیاز دارید؟ شما توسط بانک های خود و دیگر موسسات مالی رد شدید؟ شما به وام یا ادغام وام مسکن نیاز دارید؟ آیا شما به…
 
leonardo dora On 02 Oct 2017
وام برای انواع اهداف ما حداقل مبلغ 5،000.00 یورو را به 10،000،00 یورو به 20 میلیون یورو پیشنهاد می کنیم با نرخ بهره کم 2٪ وام دوره: تا 25 سال بسته به مبلغ وام شما نیاز دارید. مشتریان باید باشند بیش از 18 سال سن این معامله 100٪ امن برای همه مشتریان است برای اطلاعات بیشتر درباره اعتبار، لطفا از…
 
leonardo dora On 02 Oct 2017
وام برای انواع اهداف ما حداقل مبلغ 5،000.00 یورو را به 10،000،00 یورو به 20 میلیون یورو پیشنهاد می کنیم با نرخ بهره کم 2٪ وام دوره: تا 25 سال بسته به مبلغ وام شما نیاز دارید. مشتریان باید باشند بیش از 18 سال سن این معامله 100٪ امن برای همه مشتریان است برای اطلاعات بیشتر درباره اعتبار، لطفا از…
 
micaela On 05 Sep 2017
"به MICAELA JONES LOAN FINANCE خوش آمدید شرکت وام ثبت نام، که وام برای کمک به زندگی را فراهم می کند. شما به صورت قرض برای پرداخت بدهی خود نیاز دارید یا برای ویزای شما نیاز به وام دارید؟ شما توسط بانک های خود و سایر موسسات مالی رد شدید؟ شما به یک وام ادغام یا وام مسکن نیاز دارید؟ آیا بیشتر به دنبال…
 
eva On 03 Sep 2017
آیا شما فکر می کنید که وام بگیرید؟ آیا شما به طور جدی نیاز به وام فوری برای شروع کسب و کار خود دارید؟ آیا شما در بدهی هستید؟ این فرصت شما برای رسیدن به میل شما است، ما وام های شخصی، وام های تجاری و انواع وام های با توجه به 2٪ برای اطلاعات بیشتر، لطفا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید…
 
eva On 03 Sep 2017
آیا شما فکر می کنید که وام بگیرید؟ آیا شما به طور جدی نیاز به وام فوری برای شروع کسب و کار خود دارید؟ آیا شما در بدهی هستید؟ این فرصت شما برای رسیدن به میل شما است، ما وام های شخصی، وام های تجاری و انواع وام های با توجه به 2٪ برای اطلاعات بیشتر، لطفا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید…
 
eva On 03 Sep 2017
آیا شما فکر می کنید که وام بگیرید؟ آیا شما به طور جدی نیاز به وام فوری برای شروع کسب و کار خود دارید؟ آیا شما در بدهی هستید؟ این فرصت شما برای رسیدن به میل شما است، ما وام های شخصی، وام های تجاری و انواع وام های با توجه به 2٪ برای اطلاعات بیشتر، لطفا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید…
 
fedrick power On 15 Aug 2017
FEDRICK POWER | سلام، آیا شما به دنبال مشاغل و اعتماد مالی / وام دهنده هستید؟ آیا به وام نیاز دارید؟ آیا به کمک فوری مالی نیاز دارید؟ برای پرداخت بدهی های خود به وام فوری نیاز دارید یا برای بهبود کسب و کار شما نیاز به وام های سرمایه ای دارید؟ ما انواع وام ها را با نرخ بهره 2٪ به افراد، شرکت…
 
fedrick power On 15 Aug 2017
FEDRICK POWER | سلام، آیا شما به دنبال مشاغل و اعتماد مالی / وام دهنده هستید؟ آیا به وام نیاز دارید؟ آیا به کمک فوری مالی نیاز دارید؟ برای پرداخت بدهی های خود به وام فوری نیاز دارید یا برای بهبود کسب و کار شما نیاز به وام های سرمایه ای دارید؟ ما انواع وام ها را با نرخ بهره 2٪ به افراد، شرکت…
 
fedrick power On 15 Aug 2017
FEDRICK POWER | سلام، آیا شما به دنبال مشاغل و اعتماد مالی / وام دهنده هستید؟ آیا به وام نیاز دارید؟ آیا به کمک فوری مالی نیاز دارید؟ برای پرداخت بدهی های خود به وام فوری نیاز دارید یا برای بهبود کسب و کار شما نیاز به وام های سرمایه ای دارید؟ ما انواع وام ها را با نرخ بهره 2٪ به افراد، شرکت…
 
fedrick power On 15 Aug 2017
FEDRICK POWER | سلام، آیا شما به دنبال مشاغل و اعتماد مالی / وام دهنده هستید؟ آیا به وام نیاز دارید؟ آیا به کمک فوری مالی نیاز دارید؟ برای پرداخت بدهی های خود به وام فوری نیاز دارید یا برای بهبود کسب و کار شما نیاز به وام های سرمایه ای دارید؟ ما انواع وام ها را با نرخ بهره 2٪ به افراد، شرکت…
 
fedrick power On 15 Aug 2017
FEDRICK POWER | سلام، آیا شما به دنبال مشاغل و اعتماد مالی / وام دهنده هستید؟ آیا به وام نیاز دارید؟ آیا به کمک فوری مالی نیاز دارید؟ برای پرداخت بدهی های خود به وام فوری نیاز دارید یا برای بهبود کسب و کار شما نیاز به وام های سرمایه ای دارید؟ ما انواع وام ها را با نرخ بهره 2٪ به افراد، شرکت…
 
fedrick power On 15 Aug 2017
FEDRICK POWER | سلام، آیا شما به دنبال مشاغل و اعتماد مالی / وام دهنده هستید؟ آیا به وام نیاز دارید؟ آیا به کمک فوری مالی نیاز دارید؟ برای پرداخت بدهی های خود به وام فوری نیاز دارید یا برای بهبود کسب و کار شما نیاز به وام های سرمایه ای دارید؟ ما انواع وام ها را با نرخ بهره 2٪ به افراد، شرکت…
 
fedrick power On 15 Aug 2017
FEDRICK POWER | سلام، آیا شما به دنبال مشاغل و اعتماد مالی / وام دهنده هستید؟ آیا به وام نیاز دارید؟ آیا به کمک فوری مالی نیاز دارید؟ برای پرداخت بدهی های خود به وام فوری نیاز دارید یا برای بهبود کسب و کار شما نیاز به وام های سرمایه ای دارید؟ ما انواع وام ها را با نرخ بهره 2٪ به افراد، شرکت…
 
fedrick power On 15 Aug 2017
FEDRICK POWER | سلام، آیا شما به دنبال مشاغل و اعتماد مالی / وام دهنده هستید؟ آیا به وام نیاز دارید؟ آیا به کمک فوری مالی نیاز دارید؟ برای پرداخت بدهی های خود به وام فوری نیاز دارید یا برای بهبود کسب و کار شما نیاز به وام های سرمایه ای دارید؟ ما انواع وام ها را با نرخ بهره 2٪ به افراد، شرکت…
 
fedrick power On 15 Aug 2017
FEDRICK POWER | سلام، آیا شما به دنبال مشاغل و اعتماد مالی / وام دهنده هستید؟ آیا به وام نیاز دارید؟ آیا به کمک فوری مالی نیاز دارید؟ برای پرداخت بدهی های خود به وام فوری نیاز دارید یا برای بهبود کسب و کار شما نیاز به وام های سرمایه ای دارید؟ ما انواع وام ها را با نرخ بهره 2٪ به افراد، شرکت…
 
fedrick power On 15 Aug 2017
FEDRICK POWER | سلام، آیا شما به دنبال مشاغل و اعتماد مالی / وام دهنده هستید؟ آیا به وام نیاز دارید؟ آیا به کمک فوری مالی نیاز دارید؟ برای پرداخت بدهی های خود به وام فوری نیاز دارید یا برای بهبود کسب و کار شما نیاز به وام های سرمایه ای دارید؟ ما انواع وام ها را با نرخ بهره 2٪ به افراد، شرکت…
 
fedrick power On 01 Aug 2017
سلام این به اطلاع عمومی است که آقای Fedrick Power، اعتباردهندگان مجاز، فرصت های مالی برای هر کس که نیاز به کمک مالی دارد، فراهم کرده است. برای پرداخت بدهی خود نیاز به وام فوری دارد یا نیاز به وام سرپایی برای بهبود کسب و کار شما؟ آیا تا به حال توسط بانک ها و سایر نهادهای مالی انکار شده اید؟…
 
fedrick power On 01 Aug 2017
سلام این به اطلاع عمومی است که آقای Fedrick Power، اعتباردهندگان مجاز، فرصت های مالی برای هر کس که نیاز به کمک مالی دارد، فراهم کرده است. برای پرداخت بدهی خود نیاز به وام فوری دارد یا نیاز به وام سرپایی برای بهبود کسب و کار شما؟ آیا تا به حال توسط بانک ها و سایر نهادهای مالی انکار شده اید؟…
 
fedrick power On 01 Aug 2017
سلام این به اطلاع عمومی است که آقای Fedrick Power، اعتباردهندگان مجاز، فرصت های مالی برای هر کس که نیاز به کمک مالی دارد، فراهم کرده است. برای پرداخت بدهی خود نیاز به وام فوری دارد یا نیاز به وام سرپایی برای بهبود کسب و کار شما؟ آیا تا به حال توسط بانک ها و سایر نهادهای مالی انکار شده اید؟…
 
fedrick power On 01 Aug 2017
سلام این به اطلاع عمومی است که آقای Fedrick Power، اعتباردهندگان مجاز، فرصت های مالی برای هر کس که نیاز به کمک مالی دارد، فراهم کرده است. برای پرداخت بدهی خود نیاز به وام فوری دارد یا نیاز به وام سرپایی برای بهبود کسب و کار شما؟ آیا تا به حال توسط بانک ها و سایر نهادهای مالی انکار شده اید؟…
 
fedrick power On 29 Jul 2017
سلام، این برای اطلاع رسانی به عموم است که آقای Fedrick Power، یک وام دهندگان وام شخصی معتبر، فرصت های مالی را برای همه کسانی که نیازمند کمک مالی هستند، فراهم کرده است. برای تمدید بدهی خود نیاز به وام فوری دارید یا برای بهبود کسب و کار شما نیاز به وام های سرمایه ای دارید؟ آیا تا به حال توسط…
 
مریم ستاری On 07 Jul 2017
سلام من ارشد مدیریت صنعتی هستم 26 ساله مسلط به زیان انگلیسی تمایل به تاسیس آژانس مسافرتی دارم. میشه لطفا راهنمایی ام کنین از کجا باید شروع کنم؟
 
علیرضا On 24 Jun 2017
اخذ کليه جوازها از طريق قانونى و در اسرع وقت عليرضا 09217545634
 
میترا On 18 Jun 2017
سلام من ارشد مدیریت دارم تصمیم دارم یک اژانس مسافرتی تاسیس کنم می خواستم بدون چه دوره هایی رو باید بگذرونم و در مورد مراحل انجام کار راهنمایی کنید لطفا...با تشکر.
 
میترا On 18 Jun 2017
سلام من ارشد مدیریت دارم تصمیم دارم یک اژانس مسافرتی تاسیس کنم می خواستم بدون چه دوره هایی رو باید بگذرونم و در مورد مراحل انجام کار راهنمایی کنید لطفا...با تشکر.
 
مهدی یاراحمدی On 12 Apr 2017
سلام وخسته نباشید، کارشناس معماری ساکن لرستان هستم، میتونم افرادزیادی راکه تمایل به سفرباتورهستن،به آژانسهای مسافرتی معرفی کنم، درصورت تمایل از سوی آژانسهای مسافرتی با من تماس بگیرید، باتشکر ۰۹۳۵۷۳۸۷۰۹۰
 
ایمان On 19 Feb 2017
سلام.من ارشد مدیریت بازرگانی دارم.مسلط به زبان انگلیسی.علاقه بسیار به کار گردشگری دارم.سابقه کار و مدرکی هم ندارم.لطفا اگر امکان داره راهنمایی بفرمائید برا شروع کار باید چکار کنم. 09175025778
 
ایمان On 19 Feb 2017
سلام.من ارشد مدیریت بازرگانی دارم.مسلط به زبان انگلیسی.علاقه بسیار به کار گردشگری دارم.سابقه کار و مدرکی هم ندارم.لطفا اگر امکان داره راهنمایی بفرمائید برا شروع کار باید چکار کنم. 09175025778
 
مصطفی On 04 Feb 2017
با سلام اینجانب لیسانس پتروشیمی دارم و سابقه کار دولتی دارم ولی در زمینه جهانگردی سابقه ای ندارم.پدرم سابقه جبهه و جانبازی دارد.قصد تاسیس اژانس را دارم،لطفا راهنمایی ام کنید. ویا اگر کسی قصد فروش مجوز دارد ،بنده خریدارم.09131361046
 
علی محمد زارع بیدکی On 01 Feb 2017
سلام برای گذراندن دوره آموزشی به کجا باید مراجعه کرد
 
بیان مومنی On 31 Jan 2017
با سلام بنده متقاضی خرید مجوز هستم .لطفا در صورت تمایل با من تماس بگیرید. ۰۹۱۸۵۶۳۱۲۹۳
 
Shabbo On 25 Jan 2017
سلام .لیسانس جهانگردی دارم و مدیر فنی بند ب رو هم گذروندم اما هنوز مدرکش و نگرفتم مدرک موقت دارم و ۲ سال سابقه کار دارم ..درخواست دادم واسه مجوز اما هنوز مرحله ۳ مونده که مربوط میشه به فایل سابقه کار،،ایا من مشمول شرایط میشم بدون مدرک اصلی بند ب؟ و اینکه سابقه ام ۲ ساله و بدون بیمه…
 
حسین On 12 Jan 2017
سلام.من مجوز آژانسو میتونم بگیرم.فقط به یک مدیر فنی با سابق با دارا بودن مدرک بند ب نیازمندم.ممنون.مشهد.۰۹۱۵۰۶۶۴۸۷۷
 
مریم 09122160735 On 09 Jan 2017
سلام ایا با گذراندن دوره های مجوز بند ب و گرفتن مدرک از اموزشگاه می توان بدون داشتن سه سال سابقه بیمه برای گرفتن مجوز اقدام کرد؟ لطفا اگر مجوز بند ب دارین تماس بگیرید
 
مریم 09122160735 On 09 Jan 2017
سلام ایا با گذراندن دوره های مجوز بند ب و گرفتن مدرک از اموزشگاه می توان بدون داشتن سه سال سابقه بیمه برای گرفتن مجوز اقدام کرد؟ لطفا اگر مجوز بند ب دارین تماس بگیرید
 
سحر On 04 Jan 2017
باسلام ایا برای گرفتن مجوزبرای تاسیس شرکت بازهزینه دیگری هم دارد ؟و فرق شرکت حقیقی وحقوقی درچیست؟
 
رضا On 31 Dec 2016
من آمادگی همکاری با آژانس مسافرتی در مشهد رو دارم و میتونم تا حدود زیادی مشتری جور کنم بنا به شغلم و اداره ای که کار میکنم از دوستانی که آژانس دارن اگه مایل به همکاری هستید تماس بگیرید09155170510
 
نازنین سلطانی On 26 Dec 2016
سلام .همسرم جانبازه و میتونه مجوز اژانس هواپیمایی بگیره .اگر کسی هست که مجوز میخواد یا میتونه شراکت کن تماس بگیره 09357248122
 
محسن On 16 Dec 2016
سلام .بنده درنظردارم مجوزآژانس هواپیمایی بگیرم .دوستان اگرمجوزفروشی وجود داره شرایطش چطوریه ؟ صدورمجوزازمرجع الان امکانپذیره ؟ من هم خانواده شهیدم هم ایثارگر .میشه راهنمایی کنید؟ ممنون
 
رحیم On 13 Dec 2016
سلام من در حال تاسیس آژانس مسافرتی در مشهد هستم.. دوستانی که علاقه دارن و تو این زمینه کار کردن و از لحاظ مالی هم مشکلی ندارند برای شراکت تماس بگیرن... ۰۹۰۳۵۸۱۲۰۳۳
 
مسعود On 11 Nov 2016
سلام وقت بخیر من مایل به خرید امتیاز یک آژانس هواپیمایی هستم.ممنون میشم اگه شخصی قصد فروش امتیاز آژانس داشت تماس بگیره 09131379871
 
رزا On 07 Nov 2016
سلام . وقتتون بخیر ببخشید میشه در مورد آینده شغلی آژانس هواپیمایی بگین...؟چون منم خیلی دوس داشتم آژانس بزنم و تو این حرفه هم کار میکردم.ولی دلسرم کردن واسه همین استعفا دادم از شغلم ...الان احساس رپشیمونی میکنم
 
کریم On 03 Nov 2016
سلام من مالک یک مکان تجاری تو ولیعصر تبریز هستم ،اگه کسی دارای پروانه و تجربه در زمینه گردشگری یا هواپیمایی هست مایلم همکاری کنم 09359716415
 
حامدعسگریان On 31 Oct 2016
سلام خدمت همه دوستان من 8 سال آژانس هواچیمایی دارم میتونم 0 تا 100 کار را کمکتون کنم تا خودتون مدیر خودتون باشید ولذت ببرید 09127220551
 
حسن On 26 Oct 2016
سلام من شرایط مالی جهت تاسیس اژانس هواپیمایی رو دارم ولی سابقه کار ندارم مدرکم لیسانس مکانیک در حال حاظر جایی هم مشغول به کار نیستم لطفا منو راهنمایی کنین
 
ABBASI On 10 Oct 2016
سلام ، لطف کنید منو راهنمایی کنید در مورد تاسیس آزانس مسافرتی ، از کجا شروع کنم ؟ فوق لیسانس محیط زیست دارم وپدرم بازنشسته هواپیمایی ملی ایران ( هما) بوده .
 
امین On 02 Oct 2016
سلام من مجوز دفتر رو دارم میخوام الان راه اندازی کنم از شرایط فوق هم به جز دو سال سابقه کار بقیه رو دارم از کجا باید شروع کنم تا دفتر راه اندازی بشه یه دفتر گردشگری به جز مدیرعامل و مدیر فنی به چه قسمت های دیگه ای نیاز داره؟مثلا حسابدار هم نیاز داره یه نه برای شروع کار نیازی بهش نیست…
 
امین On 02 Oct 2016
سلام من مجوز دفتر رو دارم میخوام الان راه اندازی کنم از شرایط فوق هم به جز دو سال سابقه کار بقیه رو دارم از کجا باید شروع کنم تا دفتر راه اندازی بشه یه دفتر گردشگری به جز مدیرعامل و مدیر فنی به چه قسمت های دیگه ای نیاز داره؟مثلا حسابدار هم نیاز داره یه نه برای شروع کار نیازی بهش نیست…
 
milad On 23 Sep 2016
با سلام خدمت دوستان .من در بارسلونای اسپانیا مشغول به تحصیل هستم با معافیت از تحصیل .کاملا قانونی .میخواستم به دوستان بگم اگر با اسپانیا در زمینه تور زمینی و هوایی کار کنین میتونم کمک کنم.با شماره ی ۰۰۳۴۶۲۲۶۶۳۱۵۳ تماس بگیرید و یا تلگرام. هیچ کمک غیر قانونی پذیرفته نخواهد شد.
 
آیدا On 22 Sep 2016
سلام.من کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی را دارم...هیچ سابقه کاری هم در زمینه آژانس ندارم..ولی شرایط مالی رو دارم که دفتر بزنم.میخواستم بدونم با گذراندن فقط دوره هاش میتونم اینکارو انجام بدم ...
 
خانم قاسمی On 22 Sep 2016
سلام من میخام آژانس هوایی بزنم نمیدونم کجاباید بیام،لطفا راهنمایی کنید.
 
خانم قاسمی On 22 Sep 2016
سلام من میخام آژانس هوایی بزنم نمیدونم کجاباید بیام،لطفا راهنمایی کنید.
 
مجتبی سجده ای On 15 Sep 2016
درود بر شما من قصد افتتاح یک آژانس را دارم، برادر شهید هستم پیش از این موسسهء اتوموبیل كارایه داشتم و مدرک کارشناسی هم ندارم برای من راهی وجود دارد؟
 
مجتبی سجده ای On 15 Sep 2016
درود بر شما من قصد افتتاح یک آژانس را دارم، برادر شهید هستم پیش از این موسسهء اتوموبیل كارایه داشتم و مدرک کارشناسی هم ندارم برای من راهی وجود دارد؟
 
علي On 09 Sep 2016
سلام من متقاضي خريد مجوز اژانس هستم لطفا در صورت تمايل تماس بگيريد٠٩٢١٣٠١٩٨٩٣
 
علي On 09 Sep 2016
سلام من متقاضي خريد مجوز اژانس هستم لطفا در صورت تمايل تماس بگيريد٠٩٢١٣٠١٩٨٩٣
 
داودی زاده On 06 Sep 2016
با سلام بنده دارای مدرک کارشناسی مدیریت جهانگردی می باشم ودر حال حاضر شاغل در اداره دولتی هستم و جندین سال مسئول امور مسافرت شرکت که شاغل هستم بوده ام.که کارم صد درصد با آژانس های هواپیمایی و هتل های داخلی و خارجی در رابطه بوده . آیا امکان اعطاء مجوز تاسیس آژانس هواپیمایی در تهران…
 
جواذ On 05 Sep 2016
سلام وقت بخیر من مایل به خرید امتیاز یک آژانس هواپیمایی هستم.ممنون میشم اگه شخصی قصد فروش امتیاز آژانس داشت به ایمیلم js_parsian@yahoo.comپاسخ دهد
 
جواد On 05 Sep 2016
سلام وقت بخیر من مایل به خرید امتیاز یک آژانس هواپیمایی هستم.ممنون میشم اگه شخصی قصد فروش امتیاز آژانس داشت به ایمیلم پاسخ دهد
 
فرید محسینی On 26 Aug 2016
سلام .خواهشمندم شرایط ایجاد آژانس هواپیمایی را توضیح دهید باید به کجا مراجعه کنم
 
میثم On 24 Aug 2016
سلام من کارشناسی کامپیوتر دارم میخواستم بدونم شرایط ثبت دفتر هواپیمایی به چه صورتی است و از لحاظ سرمایه مشکل ندارم لطفا راهنمایی کنید ممنون
 
میثم On 24 Aug 2016
سلام من کارشناسی کامپیوتر دارم میخواستم بدونم شرایط ثبت دفتر هواپیمایی به چه صورتی است و از لحاظ سرمایه مشکل ندارم لطفا راهنمایی کنید ممنون
 
معصومه On 23 Aug 2016
سلام خسته نباشيد من ليسانس هستم و ميخام كار اژانس ياد بگيرم و بعد تأسيس كنم از نظر سرمايه مشكلي ندارم فقط نميدونم از كجا شروع كنم لطفا راهنماييم كنيد باتشكر
 
پگاه On 23 Aug 2016
سلام ،من 20 سالمه و تازه انتخاب رشته کردم ،خیلی دوست دارم در اینده آژانس هواپیمایی تاسیس کنم،میخواستم از الان راهنماییم کنید که تا وقتش چه کارایی رو باید انجام بدم ،خیلی ممنون.
 
فرامرز On 23 Aug 2016
با سلام ، من كارمند در حال باز نشستگي هستم ودر شهر گلستان ملكي تجاري با ١٣٠ متر مساحت در براصلي ، و امادگي براي صرف هزينه هاي لازم ، تمايل دارم به هر طريق و هر نوع مشاركت دفتر هواپيمايي و جهانگردي درجه يك تأسيس نمايم . بنابراين يكي از موارد زير را خواهانم ١- كمك تضميني وتلاش در جهت…
 
استاد On 19 Jul 2016
با سلام، من مدرک کارشناسی مدریت بازرگانی از کشور هند و سابقه تور لیدری دارم. می خواستم بدونم با داشتن یک مکان تجاری پنجاه متری می توانم مجوز بند ب را دریافت کنم و چند وقت زمان می برد؟ متشکر می شوم پاسخ دهید. سپاس
 
eli goli On 21 Jun 2016
با عرض سلام اينجانب الهام گلاب نژاد ميخواستم در امتحان مدير فني بند ب شركت كنم تهران ميخواستم تلفن يا ادرس اموزشگاه مربوط به اين كارو بهم بدين
 
نودهی On 08 Jun 2016
سلام پدر بنده بازنشسته هستن و یک دفتر پنجاه متری با چند خط تلفن در بومهن دارن که مایل هستن به صورت شراکتی یک آژانس مسافرتی راه بندازند. تجربه و مجوز رو ندارن. لطفا با این ایمیل برای گرفتن اطلاعات بیشتر تماس بگیرید: t.nodehi@campus.fct.unl.pt
 
دلال On 04 Jun 2016
من از نظردفتر ومالي مشكلي ندارم فقط ميخوام مجوز بخرم اگه فروشنده هست به ادرس ايميلم شرايط و ايميل كنيد
 
مجید On 02 Jun 2016
درود من مالک یک مکان تجاری هستم مایلم اگر کسی دارای پروانه وتجربه در زمینه آزانس گردشگری و هواپیمایی داره با هم همکاری کنیم 09123179232
 
G N On 18 May 2016
سلام من کاردانی جهانگردی دارم و درحال حاضر دانشجوی کارشناسی جهانگردی هستم و حدود۵سال سابقه ی کار آژانس و تل دارم اما بدون بیمه.آیا میتونم آژانس تاسیس کنم؟
 
agency arak On 07 May 2016
سلام.من آژانس هواپیمایی با مجوز بند الف تاسیس کردم...ولی برای کار و بازدهی بهتر نیاز به یک شریک مالی و کاری دارم...از افرادی که علاقه مند به کار و سرمایه گذاری در این زمیینه هستن دعوت به همکاری میکنم...علاقه مندان میتونن با ایمیل زیر در تماس باشن.. دفتر هواپیمایی در شهر اراک Mitraaa7@yahoo.com
 
بیتا On 22 Apr 2016
با سلام من فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی دارم و مایلم برای گرفتن مجوز آژانس مسافرتی اقدام کنم.در ضمن هیچ تجربه و سابقه کاری هم در این زمینه ندارم.ممکنه منو راهنمایی کنید باید چه کار کنم
 
محمدی On 17 Apr 2016
با سلام یک نفر یا یک شرکت خارجی می تواند یک شرکت فعال در زمینه گردشگری یا آژانس مسافرتی چهانگردی در ایران را خریداری کرده و کالک آن گردد؟ ممنون
 
زهرا On 15 Apr 2016
باسلام من كارشناسي مترجمي زبان انگليسي هستم لطفا راهنمايي كنيد چطور ميتونم آژانس بزنم سابقه كار هم ندارم ممنونم
 
رضا On 22 Mar 2016
با سلام بنده دارای کارشناسی ارشد مدیریت و بیش از 35 ماه حضور در جبهه دارم. و با توجه به تبصره 2 ماده 5 (مربوط به افرادی که سابقه در دفاتر خدماماتی ندارند) ولی سوابق مدیریتی در ارگان و دانشگاه را دارم می‌توانم درخصوص مجوز دفتر مسافرتهاي هوايي به‌منظور فروش بليت مسافرتهاي هوايي، ذخيره…
 
رضا On 22 Mar 2016
با سلام بنده دارای کارشناسی ارشد مدیریت و بیش از 35 ماه حضور در جبهه دارم. و با توجه به تبصره 2 ماده 5 (مربوط به افرادی که سابقه در دفاتر خدماماتی ندارند) ولی سوابق مدیریتی در ارگان و دانشگاه را دارم می‌توانم درخصوص مجوز دفتر مسافرتهاي هوايي به‌منظور فروش بليت مسافرتهاي هوايي، ذخيره…
 
رضا On 22 Mar 2016
با سلام بنده دارای کارشناسی ارشد مدیریت و بیش از 35 ماه حضور در جبهه دارم. و با توجه به تبصره 2 ماده 5 (مربوط به افرادی که سابقه در دفاتر خدماماتی ندارند) ولی سوابق مدیریتی در ارگان و دانشگاه را دارم می‌توانم درخصوص مجوز دفتر مسافرتهاي هوايي به‌منظور فروش بليت مسافرتهاي هوايي، ذخيره…
 
رضا On 22 Mar 2016
با سلام بنده دارای کارشناسی ارشد مدیریت و بیش از 35 ماه حضور در جبهه دارم. و با توجه به تبصره 2 ماده 5 (مربوط به افرادی که سابقه در دفاتر خدماماتی ندارند) ولی سوابق مدیریتی در ارگان و دانشگاه را دارم می‌توانم درخصوص مجوز دفتر مسافرتهاي هوايي به‌منظور فروش بليت مسافرتهاي هوايي، ذخيره…
 
رضا On 22 Mar 2016
با سلام بنده دارای کارشناسی ارشد مدیریت و بیش از 35 ماه حضور در جبهه دارم. و با توجه به تبصره 2 ماده 5 (مربوط به افرادی که سابقه در دفاتر خدماماتی ندارند) ولی سوابق مدیریتی در ارگان و دانشگاه را دارم می‌توانم درخصوص مجوز دفتر مسافرتهاي هوايي به‌منظور فروش بليت مسافرتهاي هوايي، ذخيره…
 
رضا On 22 Mar 2016
با سلام بنده دارای کارشناسی ارشد مدیریت و بیش از 35 ماه حضور در جبهه دارم. و با توجه به تبصره 2 ماده 5 (مربوط به افرادی که سابقه در دفاتر خدماماتی ندارند) ولی سوابق مدیریتی در ارگان و دانشگاه را دارم می‌توانم درخصوص مجوز دفتر مسافرتهاي هوايي به‌منظور فروش بليت مسافرتهاي هوايي، ذخيره…
 
رضا On 22 Mar 2016
با سلام بنده دارای کارشناسی ارشد مدیریت و بیش از 35 ماه حضور در جبهه دارم. و با توجه به تبصره 2 ماده 5 (مربوط به افرادی که سابقه در دفاتر خدماماتی ندارند) ولی سوابق مدیریتی در ارگان و دانشگاه را دارم می‌توانم درخصوص مجوز دفتر مسافرتهاي هوايي به‌منظور فروش بليت مسافرتهاي هوايي، ذخيره…
 
رضا On 22 Mar 2016
با سلام بنده دارای کارشناسی ارشد مدیریت و بیش از 35 ماه حضور در جبهه دارم. و با توجه به تبصره 2 ماده 5 (مربوط به افرادی که سابقه در دفاتر خدماماتی ندارند) ولی سوابق مدیریتی در ارگان و دانشگاه را دارم می‌توانم درخصوص مجوز دفتر مسافرتهاي هوايي به‌منظور فروش بليت مسافرتهاي هوايي، ذخيره…
 
رضا On 22 Mar 2016
با سلام بنده دارای کارشناسی ارشد مدیریت و بیش از 35 ماه حضور در جبهه دارم. و با توجه به تبصره 2 ماده 5 (مربوط به افرادی که سابقه در دفاتر خدماماتی ندارند) ولی سوابق مدیریتی در ارگان و دانشگاه را دارم می‌توانم درخصوص مجوز دفتر مسافرتهاي هوايي به‌منظور فروش بليت مسافرتهاي هوايي، ذخيره…
 
رضا On 22 Mar 2016
با سلام بنده دارای کارشناسی ارشد مدیریت و بیش از 35 ماه حضور در جبهه دارم. و با توجه به تبصره 2 ماده 5 (مربوط به افرادی که سابقه در دفاتر خدماماتی ندارند) ولی سوابق مدیریتی در ارگان و دانشگاه را دارم می‌توانم درخصوص مجوز دفتر مسافرتهاي هوايي به‌منظور فروش بليت مسافرتهاي هوايي، ذخيره…
 
رضا On 22 Mar 2016
با سلام بنده دارای کارشناسی ارشد مدیریت و بیش از 35 ماه حضور در جبهه دارم. و با توجه به تبصره 2 ماده 5 (مربوط به افرادی که سابقه در دفاتر خدماماتی ندارند) ولی سوابق مدیریتی در ارگان و دانشگاه را دارم می‌توانم درخصوص مجوز دفتر مسافرتهاي هوايي به‌منظور فروش بليت مسافرتهاي هوايي، ذخيره…
 
رضا On 22 Mar 2016
با سلام بنده دارای کارشناسی ارشد مدیریت و بیش از 35 ماه حضور در جبهه دارم. و با توجه به تبصره 2 ماده 5 (مربوط به افرادی که سابقه در دفاتر خدماماتی ندارند) ولی سوابق مدیریتی در ارگان و دانشگاه را دارم می‌توانم درخصوص مجوز دفتر مسافرتهاي هوايي به‌منظور فروش بليت مسافرتهاي هوايي، ذخيره…
 
رضا On 22 Mar 2016
با سلام بنده دارای کارشناسی ارشد مدیریت و بیش از 35 ماه حضور در جبهه دارم. و با توجه به تبصره 2 ماده 5 (مربوط به افرادی که سابقه در دفاتر خدماماتی ندارند) ولی سوابق مدیریتی در ارگان و دانشگاه را دارم می‌توانم درخصوص مجوز دفتر مسافرتهاي هوايي به‌منظور فروش بليت مسافرتهاي هوايي، ذخيره…
 
سهرابی On 24 Feb 2016
سلام من مدرک مدیر فنی بند ب دارم میشه برام توضیح بدین باید برای تاسیس آژانس چکار کنم مرحله به مرحله لطفا
 
علی On 21 Feb 2016
با سلم، من لیسانس مهندسی دارم میخواستم بدونم آیا میشه بدون سابقه کار و با خرید مجوزو استخدام فردی که تجربه کاری خوبی داره آژانس هواپیمایی تاسیس کرد. 09124712160
 
ريحانه On 30 Jan 2016
سلااام،بنده ساكن مشهد هستم و فوق ليسانس مديريت بازرگاني،تقريبا تمام شرايط بالا رو دارم براي افتتاح آژانس،بنده تصميم دارم بند(ب) رو دريافت كنم،اما از اونجايي كه كمي تحقيق كردم و شنديدم آژانس درمشهد اشباح شده و ديگه مجوز آژانس نميدند،ميخواستم راهنماييم كنين چطور ميتونم دريافت…
 
زهرا On 24 Jan 2016
سلام من فوق لیسانس رشته باستانشناسی هستم. هم برای کار با آژانس آماده هستم و هم می خواستم با توجه به رشته بنده شرایط ویژه ای هست؟
 
زهرا On 24 Jan 2016
سلام من فوق لیسانس رشته باستانشناسی هستم. هم برای کار با آژانس آماده هستم و هم می خواستم با توجه به رشته بنده شرایط ویژه ای هست؟
 
رضا On 23 Jan 2016
سلام برادر من در استرالیا دفتر هواپیمایی داره و من می خوام شعبه همون آژانس رو در تهران بزنم بیشتر کارها از اونجا اینرنتی انجام میشه و من بیشتر می خوام بازاریابی کنم آیا نیاز به مجوز هست؟
 
نوید شادمان فر On 18 Jan 2016
سلام برشما.من لیسانس مهندسی هوافضارو دارم و مهندسA&P نیروی هوایی جمهوری اسلامی هستم.میخواستم ببینم غیر مبلغ ذکر شده ایا مبلغ دیگه ای هم به عنوان وثیقه باید برا قرارداد با شرگت های هواپیمایی پرداخت کنم ....لطفا راهنماییم کنین.اگرم کسی از دوستان بود که به عنوان مدیر فنی خواست باهم…
 
اصغر On 17 Jan 2016
با سلام .من دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت هستم تمام شرایط یک سرکت هواپیمایی رو دارم به غیر از سابقه چطور میتوانم یک نمایندگی فروش بلیط قطار و هواپیما بگیرم
 
بهنام On 03 Jan 2016
سلام دوستان، مجوز به همین راحتی نمیشه گرفت مگر اینکه اماده بخرید.من ۶سال سر مهماندار هواپیما بودم و شرایط رو دارم ولی توان مالی ندارم اگر کسی هست که اماده به همکاری باشه من اماده ام 09122863621
 
سلمان لطفی On 25 Dec 2015
با ارز سلام و ادب خدمت همکاران سازمان ایران گردی وجهانگردی لطفا برای کسانیکه توان مالی بالایی دارن و چندین سال سابقه مفید در امور آژانس دارن هم شرایطی اتخاذ فرمایید با تشکر از شما
 
simin On 15 Dec 2015
سلام خسته نباشیدمن دانشجوی کاردانی روابط عمومی هستم میخواستم بدونم چه رشته ای روبایدمربوط به تاسیس اژانس هوایی بخونم حداقل مدرک برای تاسیس چی هستش
 
simin On 15 Dec 2015
سلام خسته نباشیدمن دانشجوی کاردانی روابط عمومی هستم میخواستم بدونم چه رشته ای روبایدمربوط به تاسیس اژانس هوایی بخونم حداقل مدرک برای تاسیس چی هستش
 
simin On 15 Dec 2015
سلام خسته نباشیدمن دانشجوی کاردانی روابط عمومی هستم میخواستم بدونم چه رشته ای روبایدمربوط به تاسیس اژانس هوایی بخونم حداقل مدرک برای تاسیس چی هستش
 
simin On 15 Dec 2015
سلام خسته نباشیدمن دانشجوی کاردانی روابط عمومی هستم میخواستم بدونم چه رشته ای روبایدمربوط به تاسیس اژانس هوایی بخونم حداقل مدرک برای تاسیس چی هستش
 
simin On 15 Dec 2015
سلام خسته نباشیدمن دانشجوی کاردانی روابط عمومی هستم میخواستم بدونم چه رشته ای روبایدمربوط به تاسیس اژانس هوایی بخونم حداقل مدرک برای تاسیس چی هستش
 
simin On 15 Dec 2015
سلام خسته نباشیدمن دانشجوی کاردانی روابط عمومی هستم میخواستم بدونم چه رشته ای روبایدمربوط به تاسیس اژانس هوایی بخونم حداقل مدرک برای تاسیس چی هستش
 
Zabih Rakhshani On 15 Dec 2015
با عرض سلام من ارشد برنامه ریزی حمل و نقل رو دارم ساکن چابهارم هستم.لطفا راهنماییم کنین چطور میتونم اژانس بزنم در ضمن دوستمم ۳سال سابقه فروش بلیط در اژانس رو داره...سپاسگذارم
 
Zabih Rakhshani On 15 Dec 2015
با عرض سلام من ارشد برنامه ریزی حمل و نقل رو دارم ساکن چابهارم هستم.لطفا راهنماییم کنین چطور میتونم اژانس بزنم در ضمن دوستمم ۳سال سابقه فروش بلیط در اژانس رو داره...سپاسگذارم
 
محمد On 14 Dec 2015
با عرض سلام خسته نباشید من مدرکم کارشناسی علوم از مایشگاهی بالینی....از کجا باید امار شهرهایی که نیاز اژانس مسافرتی دارند رو در اورد و من با این مدرک میتونم تو کار کنم ممنون میشم راهنماییی کنید
 
سمیه On 08 Dec 2015
سلام بنده لیسانس itهستم میخواستم مجوز آژانس هواپیمایی بگیرم ولی مییکن باید سه سال سابقه کار فروش بلیط یا کار در دفاتر خدمات مسافرتی داشته باشم.از اونجاییکه من از لحاظ مالی میتونم همه مخارج افتتاح یه آژانس رو پرداخت کنم نمیخوام وقت تلف کنم برا گرفتن مدرک و به نظر بنده مدرک برای…
 
نصیر On 05 Dec 2015
سلام من کارشناسی مدیریت بازرگانی دارم . سابقه کاریم ندارم تو زمینه کار تو دفترهای مسافرتی و گردشگری! میخواستم ببینم میتونم دفتر به ثبت برسونم !؟ میخواستم بدونم واس کسایی مثل من ک سابقه ندارن شرایط خاصه دیگه ای هست واس دفتر ثبت کردن !؟ مرسی
 
عسل On 01 Dec 2015
سلام من کارشناسی معندسی صنایع دارم و هیچ گونه سابقه ای در اژانس ندارم ایا میتونم مجوز بگیرم؟
 
عسل On 01 Dec 2015
سلام من کارشناسی معندسی صنایع دارم و هیچ گونه سابقه ای در اژانس ندارم ایا میتونم مجوز بگیرم؟
 
عسل On 01 Dec 2015
سلام من کارشناسی معندسی صنایع دارم و هیچ گونه سابقه ای در اژانس ندارم ایا میتونم مجوز بگیرم؟
 
الناز On 30 Nov 2015
با سلام و ادب من کارشناس حسابداری هستم و حدود یکسال سابقه کار در اژانس هواپیمایی دارم و به تمام امور اژانس اشنایی کامل دارم خیلی دوست دارم اژانس هواپیمایی بزنم لطفا راهنمایی کنید مچکرم
 
محمد On 26 Nov 2015
با عرض سلام اینجانب کاردانی کامپیوتر وکارشناسی حقوق دارم .تقریبا 9 سال سابقه کار کامپیوتر و اینترنتی و......... دارم ولی سابقه بیمه ای 36 ماه دارم.از اونجایی که در محدوده فعالیت بنده دفتر خدمات مسافرتی ( فروش بلیط ) وجود نداره چند سالیه از طریق عضویت در سایت رجاء و پایانه مشغول به فروش…
 
محمد On 26 Nov 2015
با عرض سلام اینجانب کاردانی کامپیوتر وکارشناسی حقوق دارم .تقریبا 9 سال سابقه کار کامپیوتر و اینترنتی و......... دارم ولی سابقه بیمه ای 36 ماه دارم.از اونجایی که در محدوده فعالیت بنده دفتر خدمات مسافرتی ( فروش بلیط ) وجود نداره چند سالیه از طریق عضویت در سایت رجاء و پایانه مشغول به فروش…
 
محمدی On 19 Nov 2015
با سلام من کارآفرین اینترنتی هستم نه سابقه کار در آژانسهارو دارم نه مدرک مرتبط دارم میخواستم کسب و کاری اینترنتی در زمینه تورهای گردشگری راه اندازی کنم آیا حتما بایستی مجوز خاصی باید اخذ کنم ممنون میشم پاسخ دهید
 
محمد On 19 Nov 2015
با سلام من کارآفرین اینترنتی هستم نه سابقه کار در آژانسهارو دارم نه مدرک مرتبط دارم میخواستم کسب و کاری اینترنتی در زمینه تورهای گردشگری راه اندازی کنم آیا حتما بایستی مجوز خاصی باید اخذ کنم ممنون میشم پاسخ دهید
 
مریم On 16 Nov 2015
با سلام میخوام مدرک مدیرفنی. بند ب رو به مجوز تبدیل کنم چه مراحلی میخواد.
 
نفیسه On 08 Nov 2015
سلام من لیسانس جهانگردی دارم ولی سابقه کار تو اژانس ندارم لطفاراهنمای کنین برای تاسیس اژانس چیکار کنم
 
فرزانه On 05 Nov 2015
سلام ممنون از راهنمایتون .بنده فوق لیسانس تاریخ و یک ساله که هتل کار میکنم ایا من میتونم با اینکه تجربه کار تو هتل دارم نه تو آژانس ها شرکت گردشگری بزنم ؟لطفا جواب پیام به ایمیلم بفرستید
 
فرزانه On 05 Nov 2015
سلام ممنون از راهنمایتون .بنده فوق لیسانس تاریخ و یک ساله که هتل کار میکنم ایا من میتونم با اینکه تجربه کار تو هتل دارم نه تو آژانس ها شرکت گردشگری بزنم ؟لطفا جواب پیام به ایمیلم بفرستید
 
محمد On 01 Nov 2015
باسلام من هم از نظر دفتر تو يكي از بهترين مناطق تهران دارم با سرمايه كافي جهت اژانس گردشگري نيازمند همكار فني و حايز شرايط براي گرفتن مجوز هستم.درصورت داشتن شرايط با ايميلم ارتباط برقرار كنيد
 
زهره On 06 Oct 2015
با سلام من متقاضی دفتر هواپیمایی هستم ،فوق لیسانسه بازرگانی -تحول دارم ، سابقه کارم ندارم ،ایا حتما باید سه سال سابقه کار داشته باشم یا امکان دورهای که ذکر کردید کفایت میکنه ،ضمنا جز خانواده های جانباز 25درصد و رزمنده هستم؟،ساکن رامسر هستم کلاسهای که عرض کردید برای اخذ مدرک فقط…
 
مرضیه On 17 Sep 2015
سلام.1سوال دارم.آیا مدیرعامل 1آژانس میتواند میتواند مدیرفنی بند الف و ب آژانس خودش باشد؟؟؟باتشکر.
 
ماریا On 26 Aug 2015
سلام خسته نباشید خواستم آژانس هواپیمایی بزنم نیازربه راهنمایی دارم
 
ماریا On 26 Aug 2015
ببخشید خواستم آژانس هواپیمایی بزنم میشه راهنماییم کنید
 
فریبا On 12 Aug 2015
با سلام وعرض ادب بنده فارغ تحصیل گردشگری هستم.چند وقتی توی آژانس کار کردم و به دلایلی دیگه شرایط طوری نبود که بتونم برم آژانس .چونکه تویکی از شهرستان های تهرانم و میومدم تهران برای کارتوآژانس.امتحان مدیرفنی بند ب رو هم شرکت کردم.علاقه من به فعالیت در زمینه گردشگری هستم.توی نظرات…
 
sohayla On 11 Aug 2015
با سلام و تشکر قراره به عنوان مدیر فنی بند ب مشغول به کار شوم، لطفا در خصوص حقوق و مزایای دریافتی این شغل مرا راهنمایی کنید.(به صورت حضوری) متشکرم
 
بهنوش On 03 Aug 2015
سلام من مدارک صدور بلیط هواپیما رو تا سطح پیشرفته دارم لیسانس زبانم و مدتی تو آژانس کار کردم بدون بیمه،برای مدیر فنی شدن چکار کنم؟شرایط تاسیس آژانس هواپیمایی را لطفا بگین و اینکه شنیدم میشه از آژانسها ساین گرفت و تو منزل به طور شخصی مسافر با تور فرستاد چطوریه؟ممنون
 
سمیرا On 23 May 2015
سلام من کارشناسی جهانگردی دارم دریک دفتر هواپیمایی مشغول بکارهستم صدوربلیت هواپیما مسلط هستم تورداخلی وخارجی میبندم قطاروحسابداری هم میدونم .اما بیمه ندارم .لطفا راهنماییم کنین چطورمیتونم یه آژانس بزنم خیلی این شغل رودوست دارم .ممنون
 
مهدی نظیری On 12 May 2015
باسلام بنده برای فروش بلیط بصورت اینترنتی بایدچه مراحلی روبگذرونم ممنون میشم راهنمایی کنی
 
مینا On 09 May 2015
سلام من یه پرژه درمورداژانس هواپیمایی میخوام تهیه کنم ولی بلدنیستم.کمکم کنید.دانشجورشته حسابداری ترم دوم کاردانی ام
 
فتحعلیانی On 06 May 2015
شرایط مدیر عامل دفاتر آژانس هواپیمایی و دوره هایی که باید طی نماید؟
 
فتحعلیانی On 06 May 2015
شرایط مدیر عامل دفاتر آژانس هواپیمایی و دوره هایی که باید طی نماید؟
 
اصغر On 25 Apr 2015
چهطوری می شود جواز ازانس گرفت
 
مهدي On 15 Apr 2015
سلام من كارشناس مديريت بازرگاني هستم 8 سال سابقه كار غير مرتبط تو يه شركت مشاور دارم بومي تهرانم ولي ميخوام مجوز يه دفتر فني تو شهر يزد يا ارويه بگيرم ميخواستم ببينم آيا ميشه كرفت يا حتما بايد بومي اون متطقع بود؟
 
مهدي On 15 Apr 2015
سلام من كارشناس مديريت بازرگاني هستم 8 سال سابقه كار غير مرتبط تو يه شركت مشاور دارم بومي تهرانم ولي ميخوام مجوز يه دفتر فني تو شهر يزد يا ارويه بگيرم ميخواستم ببينم آيا ميشه كرفت يا حتما بايد بومي اون متطقع بود؟
 
بهار رضایی On 05 Mar 2015
سلام یک سوال من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم سابقه کاری هم دارد. این که دانشجو هستم نمیتونم مدیرعامل بشم
 
بی نام On 05 Mar 2015
سلام من لیسانس مدیریت جهانگردی دارم ومیخواهم دفترخدمات مسافرتی وجهانگردی تاسیس کنم ولی سابقه کار ندارم.اول اینکه میخواستم ببینم آیا چهارسال تحصیل دررشته جهانگردی سابقه کار محسوب میشه یانه؟ودوم اینکه شخصی که به عنوان مدیرفنی معرفی میشه بایدسابقه کارداشته باشه یا اونم بارشته…
 
صدف On 27 Jan 2015
سلام من لیسانس مدیریت جهانگردی دارم برای مجوز اقدام کردم میخواستم ببینم من که سابقه کار ندارم آیا چهار سال تحصیل در رشته مدیریت جهانگردی سابقه کار حساب نمیشه
 
صدف On 27 Jan 2015
سلام من لیسانس مدیریت جهانگردی دارم برای مجوز اقدام کردم میخواستم ببینم من که سابقه کار ندارم آیا چهار سال تحصیل در رشته مدیریت جهانگردی سابقه کار حساب نمیشه
 
محمد مهدي On 12 Jan 2015
سلام عليكم ابتداء به ساكن مي شه براي بند الف اقدام كرد ؟؟ متشكرم
 
حسین حبیب زاده On 12 Jan 2015
باسلام من 3سال است که مجوزبند ب رادارم حالابرای اخذمجوزبندالف ازکجاشروع کنم(شهرستان زیر20هزارنفر)
 
بهرش On 28 Dec 2014
سلام من اگه بخوام نمایندگی یک خط هوایی که تا حالا در ایران نبوده بزنم باید چیکار کنم؟؟؟؟؟
 
vfgt@ On 27 Dec 2014
اگه شرایط این واسه مجوز گرفتن خوب بگین مجوز فقط مال ....... دیگه مسخره
 
Farzane Jamali On 22 Dec 2014
سلام من لیسانس مدیریت جهانگردی هستم اما سابقه کاری در این زمینه ندارم میخواستم بدونم برای تاسیس آژانس هواپیمایی باید از کجا شروع کنم و چه مراحلی و طی کنم
 
Farzane Jamali On 22 Dec 2014
سلام من لیسانس مدیریت جهانگردی هستم اما سابقه کاری در این زمینه ندارم میخواستم بدونم برای تاسیس آژانس هواپیمایی باید از کجا شروع کنم و چه مراحلی و طی کنم
 
Farzane Jamali On 22 Dec 2014
سلام من لیسانس مدیریت جهانگردی هستم اما سابقه کاری در این زمینه ندارم میخواستم بدونم برای تاسیس آژانس هواپیمایی باید از کجا شروع کنم و چه مراحلی و طی کنم
 
Farzane Jamali On 22 Dec 2014
سلام من لیسانس مدیریت جهانگردی هستم اما سابقه کاری در این زمینه ندارم میخواستم بدونم برای تاسیس آژانس هواپیمایی باید از کجا شروع کنم و چه مراحلی و طی کنم
 
Farzane Jamali On 22 Dec 2014
سلام من لیسانس مدیریت جهانگردی هستم اما سابقه کاری در این زمینه ندارم میخواستم بدونم برای تاسیس آژانس هواپیمایی باید از کجا شروع کنم و چه مراحلی و طی کنم
 
tina On 12 Nov 2014
salam man mikham y daftare havapeymayi taesis konam bayad b koja morajeae konam.
 
نجمه On 30 Oct 2014
با سلام من دوره مقدماتی و پیشرفته فروش بلیت را گذرانده ام چگونه میتوانم مدرک مدیر فنی بند الف را بگیرم در ضمن در آژانس هم مشغول کار هستم
 
نجمه On 30 Oct 2014
با سلام من دوره مقدماتی و پیشرفته فروش بلیت را گذرانده ام چگونه میتوانم مدرک مدیر فنی بند الف را بگیرم در ضمن در آژانس هم مشغول کار هستم
 
علیرضا طاهرخانی On 28 Oct 2014
سلام من رشته تحصیلیم مهندسی عمران هست و 1 سال هست روابط عمومی یه گروه کوهنوردی هستم و در این مدت علاقه زیادی به ایرانگردی و طبیعتگردی دارم و از لحاظ مالی و انرژی آمادگی کامل رو دارم چون بسیار علاقمند و پیگیر هستم.چطور میتونم یه آزاننس مسافرتی و یا تور ایرانگردی رو داشته باشم.ممنون…
 
ندا On 25 Oct 2014
سلام با تشکر از راهنمایی شما.من دانشجوی ارشد مدیریت جهانگردی هستم با مدرک زبان آیلتس آیا برای تاسیس آژانس باز هم نیاز به سابغه کار مرتبط است?لطفا منو راهنمایی کنید.نه سهمیه ایثارگری دارم نه تجربه و نه هیچ نوع پارتی:-)
 
لقمان محمودفخه On 30 Sep 2014
امادگی خودررا همه جورهاعلام مینمایم
 
عزیزه زنده دل On 25 Sep 2014
پاسخ سوال خانم رویا : گذراندن دوره ی مدیر فنی بند ب یا دوره های صدور و فروش بلیط شرط اول ورود شما به آژانس است .
 
عزیزه زنده دل On 25 Sep 2014
پاسخ سوال آقای شاهین سیف : شما شرایط فیزیکی محل کارتان را اعلام فرموده اید . حسن شهرت شما هم امتیاز خوبی است اما جهت تاسیس دفتر آژانس مسافرتی لطفا با دقت مطلب درج شده ی فوق را مطالعه فرمایید .
 
عزیزه زنده دل On 25 Sep 2014
پاسخ سوال خانم بیتا : از همین حالا می توانید در دوره ی مدیریت فنی بند ب یا دوره های صدور و فروش بلیط هوایی شرکت کنید و بعد از دریافت لیسانس در آژانس مشغول بکار شوید . سابقه ی کار یکی از شرایط تعیین شده از سوی سازمان میراث فرهنگی است .
 
عزیزه زنده دل On 25 Sep 2014
پاسخ سوال خانم یا آقای م : معمولا در شهرهای محروم ، امتیازاتی را برای در خواست کنندگان تاسیس آژانس در نظر می گیرند اما حتما باید به اداره ی میراث فرهنگی شهرستان مراجعه کنید و بپرسید . (بعضی از ادارات بنا به شرایط منطقه ای در اجرای قانون انعطاف بیشتری نشان می دهند .)
 
عزیزه زنده دل On 25 Sep 2014
پاسخ سوال خانم یا آقای محمدی : سابقه ی کار شما در آژانس به عنوان حسابدار اگر با پرداخت بیمه باشد و ضمنا گواهینامه های مرتبط با دوره های مدیر فنی بند ب یا بلیط هوایی را داشته باشید می تواند جهت تاسیس آژانس مفید باشد .
 
عزیزه زنده دل On 25 Sep 2014
پاسخ سوال خانم مهرناز : سوال شما مبهم است .چه شرایطی را دارید ؟ لطفا به موضوع وضعیت خودتان را توضیح دهید .
 
عزیزه زنده دل On 25 Sep 2014
پاسخ سوال خانم سمیرا : با داشتن مدرک دیپلم شما حداقل باید 5 سال سابقه ی کار ( با پرداخت بیمه ) در آژانس های مسافرتی داشته باشید . ضمنا در مورد گواهینامه های مرتبط ( دوره های بلیط هوایی ) هم اقدام فرمایید .
 
عزیزه زنده دل On 25 Sep 2014
پاسخ سوال خانم یا آقای محمدی در صورتی که گواهینامه های مربوط به دوره های مدیر فنی بند ب یا بلیط هوایی را نگذارانده اید اقدام کنید . با توجه به اینکه هم اکنون شاغل هستید حتما باید از طرف آژانس بیمه شوید تا سابقه ی کار برایتان محسوب گردد .
 
عزیزه زنده دل On 25 Sep 2014
پاسخ سوال خانم غزل : تسلط به زبان انگلیسی یکی از امتیازات مهم در موفقیت خواهد بود . دوره ی مورد علاقه ی خود را از سایت ما انتخاب کنید و بعد از دریافت گواهینامه با شرایطی که در پاسخ به مریم و دوستان دیگر ذکر کرده ایم می توانید در آژانس های مسافرتی مشغول بکار شوید .
 
عزیزه زنده دل On 25 Sep 2014
پاسخ سوال آقا یا خانم حاجتی : حتما باید دوره های آموزشی مدیریت فنی بند ب یا راهنمایان تور یا دوره ی بلیط پروازهای هوایی را (بسته به علاقه و هدف خودتان ) بگذرانید . منظور از 3 سال سابقه ی کار مرتبط با فروش بلیط این است : فردی که مهارتهای مرتبط با بلیط پروازهای داخلی و خارجی را با موفقیت…
 
عزیزه زنده دل On 25 Sep 2014
پاسخ سوال خانم مینا : کسانی که لیسانس مدیریت جهانگردی هستند ، می بایست در یکی از موسسات آموزش های گردشگری (مثل بهار ارتباطات ایرانیان ) در دوره ی مدیریت فنی بند ب ثبت نام کرده و بدون شرکت در کلاس فقط آزمون مصاحبه و آزمون جامع را با موفقیت گذرانده و گواهینامه ی دوره را بگیرند تا موفق…
 
عزیزه زنده دل On 25 Sep 2014
پاسخ سوال خانم ها :مریم ، مانیا ، مسعود و قلی پور منظور از 3 سال سابقه ی کار مرتبط با فروش بلیط این است : فردی که مهارتهای مرتبط با بلیط پروازهای داخلی و خارجی را با موفقیت گذرانده و گواهینامه های معتبر دریافت کرده در آژانس مسافرتی مشغول به کار شود . البته سابقه ی کار را با معیار پرداخت…
 
عزیزه زنده دل On 24 Sep 2014
پاسخ سوال خانم محدثه : لطفا متن بالا را به دقت مطالعه نمایید . رزمنده بودن پدرتان جهت موضوع سابقه ی کار احتمالا می تواند موثر باشد اما یکی از شرایط مهم ، گذراندن دوره و دریافت گواهینامه است که باید در این مورد اقدام نمائید .
 
محدثه On 18 Sep 2014
با سلام من لیسانس بازرگانی دارم سابقه ی کار ندارم هیچ راهی نداره برای صدور مجوز بدون سابقه ؟ با توجه به اینکه بابام رزمنده بوده ممنونم اگه راهنماییم کنین.
 
مریم On 01 Sep 2014
سلام.خسته نباشید.منظور از 3 سال سابقه مرتبط با فروش بلیط چیه؟اصلا سابقه کار باید چی باشه؟
 
قلی پور On 25 Aug 2014
سلام من لیسانس حسابداریم خیلی دوست دارم اژانس مسافرتی تاسیس کنم ولی سابقه کار ندارم لطفا راهنماییم کنید، متشکرم
 
mania On 24 Aug 2014
سلام من مهندس معمار هستم خیلی مشتاق به تاسیس آژانس مسافرتی هستم اما سابقه کاری در این زمینه ندارم لطفا راهنمایم کنید که چه راهی وجود دارد؟
 
مسعود On 21 Aug 2014
سلام من مهندس عمران هستم خیلی مشتاق به تاسیس آژانس مسافرتی هستم اما سابقه کاری در این زمینه ندارم لطفا راهنمایم کنید.با سپاس فروان
 
مینا On 20 Aug 2014
سلام من لیسانس مدیریت جهانگردی هستم دوست دارم توی اژانس هواپیمایی یا مسافرتی کار کنم خیلی خیلی مشتاقم لطفا راهنماییم کنید از طرفی بینهایت مشتاقم تا اژانس هواپیمایی یا مسافرتی رو تاسیس یا کنم ممنون
 
مینا On 20 Aug 2014
سلام من لیسانس مدیریت جهانگردی هستم دوست دارم توی اژانس هواپیمایی یا مسافرتی کار کنم خیلی خیلی مشتاقم لطفا راهنماییم کنید از طرفی بینهایت مشتاقم تا اژانس هواپیمایی یا مسافرتی رو تاسیس یا کنم ممنون
 
مینا On 20 Aug 2014
سلام من لیسانس مدیریت جهانگردی هستم دوست دارم توی اژانس هواپیمایی یا مسافرتی کار کنم خیلی خیلی مشتاقم لطفا راهنماییم کنید از طرفی بینهایت مشتاقم تا اژانس هواپیمایی یا مسافرتی رو تاسیس یا کنم ممنون
 
مینا On 20 Aug 2014
سلام من لیسانس مدیریت جهانگردی هستم دوست دارم توی اژانس هواپیمایی یا مسافرتی کار کنم خیلی خیلی مشتاقم لطفا راهنماییم کنید از طرفی بینهایت مشتاقم تا اژانس هواپیمایی یا مسافرتی رو تاسیس یا کنم ممنون
 
حاجتی On 31 Jul 2014
باسلام،،من کارشناسی در مدیریت بازرگانی و ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری را دارم و شاغل هستم ..و اکنون میخواستم دفتر هواپیمایی تاسیس کنم ، ولی سابقه ای در کار هواپیمایی ندارم ..چکا ر کنم ؟لطفا راهنماییم کنید ..تشکر
 
غزل On 27 Jul 2014
سلام من فوق لیسانس هستم و زبان انگلیسی هم بلد هستم ولی سابقه کار ندارم ولی کلاس هم دارم می رم حتما باید سابقه داشته باشم چی کار کنم خواهشا راهنمایی کنید ممنون
 
محمدی On 25 Jul 2014
با سلام .من لیسانس حسابداریم. و1 سالی توی آژانس هواپیمایی کار کدم. دوست دارم یک دفتر خدماتی مسافرتی بزنم.نمیدونم از کجا باید شروع کنم.آیا باید دوره خواصی بگذرونم؟لطفا راهنماییم کنید. باتشکر
 
محمدی On 25 Jul 2014
با سلام .من لیسانس حسابداریم. و1 سالی توی آژانس هواپیمایی کار کدم. دوست دارم یک دفتر خدماتی مسافرتی بزنم.نمیدونم از کجا باید شروع کنم.آیا باید دوره خواصی بگذرونم؟لطفا راهنماییم کنید. باتشکر
 
سمیرا On 24 Jul 2014
سلام من سابقه کاری ندارم و مدرکم دیپلم هست و یه دفتر توی تهران منطقه ١٨دارم میخوام بدونم میتونم اژانس هواپیمایی تاسیس کنم و چه شرایطی لازم.و باید چیکارکنم لطفا جواب بدید
 
مهرناز On 11 Jul 2014
سلام من تمام شرایط به غیرازسابقه کار رو برای تاسیس دفترمسافرتی دارم سابقه کارو نمیشه کاریش کرد ممنون میشم راهنماییم کنید
 
محمدی On 08 Jul 2014
سلام: من تازه تو یک آژانس هواپیمایی در قسمت حسابداریش کار میکنم.ولی میخوام یک آژانس هواپیمایی تاسیس کنم.و لیسانس حسابداری دارم.حالا میخوام بدونم باید از کجا شروع کنم.با تشکر فروان اگر جواب بدهید.
 
م On 30 Jun 2014
با سلام، میخواستم بدونم بدون داشتن سابقه کاری مرتبط، می توان دفتر باز کرد. همچنین میخواستم بدونم برای تاسیس دفتر در یک شهر مرزی محروم میشه مدیر عامل و مدیر فنی یک نفر باشه. باتشکر
 
بیتا On 29 Jun 2014
سلام.من دانشجوهستم تصمیم دارم بعدازگرفتن مدرک لیسانس اقدام به تاسیس آژانس مسافرتی کنم.میخواستم بدونم بدون داشتن سابقه کاری فقط باگذراندن دوره های مربوطه میتوانم این کار را انجام دهم؟ممنون میشم اگه به ایمیلم جواب بدین.باتشکر.
 
بیتا On 29 Jun 2014
سلام.من دانشجوهستم تصمیم دارم بعدازگرفتن مدرک لیسانس اقدام به تاسیس آژانس مسافرتی کنم.میخواستم بدونم بدون داشتن سابقه کاری فقط باگذراندن دوره های مربوطه میتوانم این کار را انجام دهم؟ممنون میشم اگه به ایمیلم جواب بدین.باتشکر.
 
شاهین سیف On 31 May 2014
باسلام من تمام شرایط وامکانات در یکی ازشهرستانهای حومه تهران را دارم مدرک تحصیلی ام دیپلم است درصورت امکان مساعدت فرمایید60متر دفتر اداری.با تمام ملزومات دفتر هواپیمایی.خطهای تلفن رند منطقه.اینترنت .دارای حسن شهرت به تاییدشورای شهر .شهرداری.امام جمعه منطقه.دارای تایید سکنه محل…
 
رویا On 09 May 2014
سلام من کارشناس پرستاری هستم میخواستم بدونم میتونم توی آژانس هواپیمایی کار کنم؟ شرایطش چطوریه؟ کدوم آژانس های هوایی میشه کار کرد؟ حقوقش چقدره؟ ممنون اگه به ایمیلم پاسخ بدین خیلی تمایل دارم. سپاس
 

ارسال نظر


 

برای عوض کردن عکس در قسمت کامت ها در این سایت ثبت نام کنید Gravatar